ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ»

ΚΕΦΙΑΠ ΣΥΡΟΥ

Το ΚΕΦΙΑΠ Σύρου αποτελεί Τμήμα του Γενικού
Νοσοκομείου Σύρου το οποίο εξυπηρετεί άτομα
με αναπηρίες, που εντάσσονται κατά κύριο λόγο
στις παρακάτω διαγνωστικές κατηγορίες:
νευρολογικές δυσκολίες, εγκεφαλική παράλυση,
νοητική υστέρηση, διάχυτες διαταραχές της
ανάπτυξης και παρόμοιας βαρύτητας
περιπτώσεις.

Το ΚΕΦΙΑΠ λειτουργεί ως Κέντρο Ημέρας,
παρέχοντας αξιολόγηση, υποστήριξη, θεραπεία
και παρακολούθηση σε εξωτερικούς ασθενείς και
στις οικογένειές τους. Στο πλαίσιο αυτών,
διασυνδέεται και υποστηρίζεται και από άλλα
Τμήματα του Γ.Ν. Σύρου καθώς και από άλλους
δημόσιους φορείς και ιδιώτες επαγγελματίες.
Ταυτόχρονα, οργανώνει παράλληλες δράσεις που
ενισχύουν τη θεραπεία και την αποκατάστασή
τους οι οποίες περιλαμβάνουν εργαστήρια για τα
ΑμεΑ και ομάδες υποστήριξης και
συμβουλευτικής των γονέων/κηδεμόνων και
φροντιστών τους

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
α) Ομάδες γονέων/κηδεμόνων/φροντιστών
ατόμων ΑμεΑ.
β) Εργαστήρια ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης
και επιμόρφωσης των ωφελούμενων από το
ΚΕΦΙΑΠ.
Γ) Συμβουλευτική εργασίας ατόμων ΑμεΑ σε
συνεργασία με την ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και
Κοινωνικής Ωφέλειας - Κοιν.Σ.Επ. Κυκλάδων με έδρα την Σύρο
και χώρο δράσης το Νομό Κυκλάδων, δημιουργήθηκε στις
29/12/2015.

Συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού εξειδικεύονται
στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων: παροχή
εξειδικευμένων υπηρεσιών μέσα από τον πολιτισμό, το
περιβάλλον, την εκπαίδευση, τις παροχές κοινής ωφέλειας, τις
παροχές υγείας, της πρόληψης και προαγωγής υγείας, της
αξιοποίησης τοπικών προϊόντων, την διατήρηση
παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων,
επιδιώκοντας σκοπούς που προάγουν το τοπικό και συλλογικό
συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, της κοινωνικής
συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής
ανάπτυξης .

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ»

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ έχει υιοθετήσει και
εφαρμόζει ένα μοντέλο βραχυπρόθεσμης
συμβουλευτικής παρέμβασης με στόχο την
απασχόληση με κύρια χαρακτηριστικά:
 την ενίσχυση της αυτοεικόνας τους
 την εκμάθηση τεχνικών για αναζήτηση εργασίας
την εκπαίδευση στη διαχείριση της πληροφόρησης για
αγορά εργασίας
 την προετοιμασία για εργασιακή ένταξη
 τη συναπόφαση για συνεργασία με τον
εξυπηρετούμενο, που γίνεται ακριβώς όπως και στη
ψυχοκοινωνική υποστήριξη, με σύναψη συμβολαίου
και δημιουργία επαγγελματικού σχεδίου δράσης.

 

ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Η ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ έχοντας πλήρη
γνώση των ιδιαίτερων αναγκών και χαρακτηριστικών
των ατόμων που εξυπηρετεί, δεν περιορίζεται μόνο
στη συμβουλευτική παρέμβαση με στόχο την
ενδυνάμωση και ενεργοποίηση, αλλά προάγει την
κοινωνική δικτύωση η οποία γίνεται σε δυο επίπεδα:
Α) Δικτύωση του φορέα και των συμβούλων με άλλους
φορείς στήριξης της απασχόλησης και της
αυτοαπασχόλησης, όπως είναι ο ΟΑΕΔ Σύρου.
Β) Εύρεση πόρων για την δημιουργία θέσεων εργασίας,
σε άτομα με αναπηρία.
Συγκεκριμένα, για την προώθηση των προϊόντων που
παράγονται στην ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, εκτός του
ηλεκτρονικού καταστήματος που λειτουργεί ήδη και του
συσκευαστηρίου που έχει δημιουργηθεί, επιθυμούμε να
δημιουργηθεί ένα πρατήριο –κατάστημα στην Ερμούπολη.
με την συμμετοχή μελών της ΚΟΙΝΣΕΠ καθώς και ατόμων
με αναπηρία, που θα πλαισιώνουν την τυποποίηση και
διακίνηση των παραγόμενων προϊόντων.

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι εξυπηρετούμενοι του κέντρου συμβουλευτικής της
ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, είναι κυρίως ειδική πληθυσμια-
κή ομάδα που αντιμετωπίζει προβλήματα πολλαπλού κοι-
νωνικού αποκλεισμού, όπως:
 Χαμηλό επίπεδο τυπικής εκπαίδευσης- προσόντων
 Χαμηλό επίπεδο τεχνικών δεξιοτήτων εξειδικεύσεων
 Χαμηλό ή μηδενικό επίπεδο προηγούμενης επαγγελ-
ματικής εμπειρίας
 Αβέβαιες ή ακατάλληλες επιλογές ως συνέπεια της
απουσίας επαγγελματικού σχεδίου
 Ασαφείς προσδοκίες