Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων στις ΣΥ

 Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2000

 

Κατόπιν αποστολής του υπ' αριθμ. Φ.437/1/10499/Σ.2521/9-10-2017 εγγράφου της Στρατολογικής Υπηρεσίας Νοτίου Αιγαίου – Τμήμα 2ο, με θέμα “Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων στις ΣΥ (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2000)”

σας ενημερώνουμε για τον τρόπο κατάθεσης του Δελτίου Απογραφής σύμφωνα με το προαναφερθέν έγγραφο, όπως φαίνεται παρακάτω.

 

«Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων στις ΣΥ (Κατάθεση Δελτίου                    Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2000)

 

ΣΧΕΤ:        α.     Άρθρο 10 Ν. 3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α΄)

                 β.     Φ.429.1/47/354987/Σ.2252/09-12-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 3176/13-12-2013)

                  

1.   Σας  γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα σχετικά, οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2020 (γεννημένοι το έτος 2000) που διαμένουν στους Νομούς Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2018, ήτοι από 02 Ιανουαρίου 2018 έως και 30 Μαρτίου 2018 στη Στρατολογική Υπηρεσία Νοτίου Αιγαίου ή στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

2.   Επειδή η διαδικασία απογραφής και η επιτυχής έκβασή της στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη σωστή και ευρεία ενημέρωση των στρατευσίμων, παρακαλούμε για την ακριβή και έγκαιρη ειδοποίηση των ενδιαφερομένων σχετικά με τα παρακάτω:

 

α. Όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε Μητρώα Αρρένων Δήμου ή Κοινότητας εκτός των Νομών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και διαμένουν σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα των Νομών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, μπορούν προς διευκόλυνσή τους να προσέλθουν να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής στην Υπηρεσία μας ή στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

                                                

β. Κατά την προσέλευσή τους, θα πρέπει να φέρουν μαζί τους το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή φωτοτυπία αυτού καθώς επίσης και πιστοποιητικό Δήμου - Κοινότητας, από το οποίο θα προκύπτει η εγγραφή τους σε Μητρώα Αρρένων.

 

γ. Ειδικά, οι διαμένοντες στο εξωτερικό μπορούν να απογραφούν στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές, συμπληρώνοντας το έντυπο του Δελτίου Απογραφής, το οποίο μπορεί να εκτυπωθεί από την ιστοσελίδα της ΔΣΣΝΣ/ΓΕΕΘΑ (www.stratologia.gr) και να το αποστείλουν συμπληρωμένο στην Υπηρεσία μας μέσω της αρμόδιας προξενικής αρχής.

 

δ. Οι μη εγγεγραμμένοι σε μητρώο αρρένων, οι οποίοι υποχρεούνται να απογραφούν (αδήλωτοι), προκειμένου να θεωρηθούν ως εμπροθέσμως καταθέσαντες, οφείλουν μέχρι την καθορισμένη προθεσμία από την παράγραφο 1 της παρούσας, να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας ή στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει ότι υπέβαλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους σε μητρώα αρρένων. Οι παραπάνω έχουν υποχρέωση να απογραφούν εντός μηνός από την έκδοση της απόφασης εγγραφής τους στο μητρώο αρρένων.

 

ε. Όσοι έχουν προβλήματα υγείας, για τα οποία πιθανολογείται η ακαταλληλότητα για στράτευση, υποβάλλουν ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, από τις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

 

στ.      Η αναγραφή των στοιχείων Ταυτότητας [Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (ΑΔΤ) ή διαβατηρίου], του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και του Μητρώου Αρρένων Δήμου,στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο στρατεύσιμος και όλων των τηλεφωνικών αριθμών επικοινωνίας και της δ/νσης κατοικίας, είναι υποχρεωτική.

 

ζ.  Αποδεικτικό κατάθεσης ΔΑ δεν εκδίδεται από την Υπηρεσία μας και τα ΚΕΠ. Οι στρατεύσιμοι μπορούν να το εκτυπώνουν από την ιστοσελίδα της ΔΣΣΝΣ/ΓΕΕΘΑ (www.stratologia.gr), πληκτρολογώντας το Στρατιωτικό Αριθμό τους ή τον Αριθμό του Δελτίου της Αστυνομικής Ταυτότητάς τους.

 

η.  Όσοι παραβαίνουν τις παραπάνω υποχρεώσεις υπέχουν τις παρακάτω διοικητικές κυρώσεις:

 

(1)    Ενός (1) μηνός πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Δελτίου Απογραφής.

 

(2)    Δύο (2) μηνών πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση μη υποβολής του Δελτίου Απογραφής.

 

(3)    Τριών (3) μηνών πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο Απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών.

 

3.   Οι αποδέκτες προς ενέργεια, στους οποίους αποστέλλεται το παρόν, παρακαλούνται για τις δικές τους κατεπείγουσες ενέργειες, ώστε το περιεχόμενό του να καταστεί γνωστό στους στρατεύσιμους. Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, οι Δήμοι – Κοινότητες και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους στρατεύσιμους και να δημοσιοποιήσουν ευρέως το παρόν με οποιονδήποτε κατά την κρίση τους πρόσφορο και αποτελεσματικό τρόπο (όπως τοπικές εφημερίδες, Τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, Τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί). Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται, όπως κοινοποιήσουν το παρόν σε όλα τα Λύκεια – Σχολές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ως επίσης και να ελέγχουν κατά την κρίση τους και κατ’ αρμοδιότητα την πιστή εφαρμογή των παραπάνω από τα υπεύθυνα όργανα των Λυκείων και των Σχολών, με σκοπό την απρόσκοπτη και κατά το δυνατόν ευρύτερη ενημέρωση όλων των νέων. Τέλος, η Κεντρική Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου και οι Διευθυντές των Λυκείων–Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να μεριμνήσουν, ώστε το περιεχόμενο των Παραρτημάτων να καταστεί γνωστό σε όλους τους σπουδαστές - μαθητές με έτος γέννησης 1999 πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων και να τους υπενθυμίζουν τακτικά την υποχρέωσή τους για κατάθεση ΔΑ.

 

 

  

  4. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η συμβολή των εμπλεκομένων προσώπων και φορέων, στην απόδοση της διαδικασίας πληροφόρησης των στρατευσίμων σχετικά με την παραπάνω υποχρέωση τους, είναι καθοριστική για την επιτυχία της απογραφής και της διαδικασίας στράτευσης, καθώς επίσης και για  την αποφυγή επιβολής διοικητικών κυρώσεων λόγω εκπρόθεσμης ή μη κατάθεσης ΔΑ (πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις).

 

5. Για κάθε αμφιβολία ή απορία, μπορείτε να απευθύνεστε τηλεφωνικά στην Υπηρεσία (τηλ.: 2281360000, -08, -09, -10, -11, -12, -13-14), κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

 

6. Παρακαλούμε για τις κατά προτεραιότητα ενέργειές σας.

                                                          

7. Χειριστής θέματος: Τχης (ΣΣΝΣ) Παναγιώτης Φραγκιάς, Διευθυντής ΣΥ Νοτίου Αιγαίου, τηλ.: 2281360014.

       

Τχης (ΝΟΜ) Παναγιώτης Φραγκιάς

Διευθυντής»

                                     

 

Γραφείο Τύπου Δήμου Σύρου - Ερμούπολης