Δικαίωμα

Εκτενής  και πολυήμερος συζήτηση γίνεται κατ΄ αυτάς, για την δυνατότητα που θέλει ο Νόμος να παράσχει στα μειράκια,

ώστε εν ριπή οφθαλμού να αλλάζουν το όνομά τους από θήλυ σε άρρεν και αντιστρόφως. Οι απειράριθμοι οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα και εκφράζουν τις γνώμες τους στις Τηλεοράσεις και τα Ραδιόφωνα είναι κάτοχοι των πάντων. Και Νομικοί και Ιατροί και Παιδίατροι και Αφροδισιολόγοι και Ψυχολόγοι και Κοινωνιολόγοι, και Ληξίαρχοι και Οικογενειακοί Σύμβουλοι και Ειδικοί καθοδηγητές και προστάτες της κλειδωνιζομένης νεολαίας! Όλως τυχαίως άκουσα στην Τηλεόραση τρεις Βουλευτές να τονίζουν ότι  «η αλλαγή φύλου είναι δικαίωμα του παιδιού και δεν μπορεί κανείς να του το στερήσει».

Στον Αστικόν Κώδικα άρθρον 34 αναγράφεται.

Ικανότης δικαίου. Πας άνθρωπος έχει την ικανότητα να είναι υποκείμενον δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

Και στο άρθρον 281 αναγράφεται.

Κατάχρησις δικαιώματος. Η άσκησις του δικαιώματος απαγορεύεται εάν αύτη υπερβαίνει προφανώς το όριο το επιβαλλόμενο εκ της καλής πίστεως, ή των χρηστών ηθών ή εκ του κοινωνικού  ή οικονομικού σκοπού του δικαιώματος.

Κατά το Αστικόν Δίκαιον, «Δικαίωμα, καλείται η εξουσία του προσώπου, την οποίαν το εξ αντικειμένου δίκαιον παρέχει εις αυτό προς ικανοποίησιν βιωτικού τινος συμφέροντος και ήτις είναι κατά πάντων εξαναγκαστική», π.χ. «Δικαίωμα κυριότητος, νομής, κληρονομίας, διαχειρίσεως κλπ.».

Δεν θα προσπαθήσομεν να αναλύσομεν διεξοδικώς το νόημα των διατάξεων. Άλλωστε δεν είμεθα κάτοχοι των γνώσεων των ομιλητών στις Τηλεοράσεις και  τα Ραδιόφωνα.

Θα θέλαμεν όμως να παρατηρήσομεν τα πιο κάτω.

  • Η πράξη αλλαγής ταυτότητος φύλου, θα επιφέρει τροποποιήσεις  στον Ληξιαρχικόν Κώδικα και στα Μητρώα Αρρένων ανά την Επικράτειαν. Είναι θεμιτόν ένα Μειράκιον να προβαίνει σε ανάλογες πράξεις, έστω και αν έχει κάποιον οργανικόν πρόβλημα; Αυτό είναι σεβαστόν, χωρίς όμως να προέρχονται εκ τούτου καταπατήσεις Νόμων.
  • Αυτήν την στιγμήν το Δικαίωμα π.χ. των Συνταξιούχων για μίαν διαβίωση ανεμπόδιστην έχει ουσιατικώς χαθεί με την επέμβαση του Κράτους. Τι πρέπει να πράξουν οι άνθρωποι αυτοί ώστε να ανακτήσουν το απολεσθέν Δικαίωμα;;

Είπαν κάποιοι ότι δεν είναι δυνατόν ο κόσμος να εμποδίσει το δικαίωμα ενός παιδιού στην αλλαγήν ταυτότητας φύλου.

Και ερωτώμεν. Είναι δυνατόν οι ολίγοι να εμποδίζουν το Δικαίωμα στην άνετην επιβίωση εκατομμυρίων ανθρώπων;; Επειδή θα αντιτάξουν το πρόχειρον επιχείρημα ότι άλλον το ένα και άλλον το άλλον τους επισημαίνομεν ότι και τα δύο είναι Δικαιώματα!!

Και ας μη αναφέρομεν την ρήση του Θουκιδίδου, ότι όταν κάτι μας εμποδίζει ή δεν μας ευνοεί, αλλάζομεν την έννοιαν των λέξεων!

          Μιχαήλ Στρατουδάκης