Ενήλικες τα... μειράκια!!

Τεράστιες ανάγκες επιβιώσεως μαστίζουν την Ελληνικήν Κοινωνίαν  τα τελευταία χρόνια και ένα Νομοσχέδιον δεν έχει κατατεθεί για την άρση της δεινής λιτότητας, για περιορισμόν της ανεργίας δηλαδή,

για δημιουργία παραγωγικών μονάδων, για δημιουργίαν προϋποθέσεων εξόδου από την δεινήν οικονομικήν κρίση.  Αντ’ αυτών όμως κατετέθη Νομοσχέδιον για τα δικαιώματα του παιδιού, μεταξύ των οποίων προβλέπεται και η αλλαγή  ταυτότητας φύλου!! και δη δι’ απλής αιτήσεως άνευ ιατρικής γνωματεύσεως!!

Αν ορισμένα  άτομα έχουν παραλλαγές από το φύλον, αυτό είναι απολύτως σεβαστόν και δεν ενδιαφέρει κανέναν άλλον.      Γιατί κατατίθενται συνεχώς Νομοσχέδια  για το θέμα αυτό; Έχει ψηφισθεί Νόμος ο οποίος προστατεύει τον αλλότριον γενετήσιον προσανατολισμόν. Τώρα ετοιμάζεται και άλλος που δίδει το δικαίωμα  αλλαγής  του ονόματος λόγω φύλου και ως εκ τούτου θεωρητικής αλλαγής του φύλου!  Είναι δυνατόν οργανικώς το φύλον να αλλάξει; ΟΧΙ. Επιφανειακώς και λόγω γενετησίας παραλλαγής. Αυτή η κατάσταση δεν  συνάδει στην αλλαγήν του ονόματος του  ατόμου. Θα ζει με την κατάστασή του χωρίς να τον ενοχλεί κανείς. Η ληξιαρχική μεταβολή του φύλου δεν είναι κάτι το ενδεδειγμένον.  Και είναι βέβαιον ότι θα επιφέρει αναταράξεις σε μεγάλην έκταση!

Μία από αυτές είναι και η δυνατότητα του παιδιού στην ηλικίαν των 15 ετών να καταθέτει αίτηση και  να ζητά αλλαγήν ταυτότητας του φύλου και φυσικά του ονόματός του!! από  άρρεν σε θήλυ και αντιστρόφως! άνευ πιστοποιήσεως του ιατρού και συγκατανεύσεως του κηδεμόνος!

Και η μεν βεβαίωση του Ιατρού έχει  απλούν διαπιστωτικόν  χαρακτήρα, χωρίς να είναι δυνατή να αλλάξει το φύλον πράγμα που δεν επιτυγχάνεται με τίποτε, η δε μη συγκατάνευση του κηδεμόνος δηλοί ότι το άτομον είναι ήδη ενήλικας, έστω και αν δεν έχει εισέλθει στο στάδιον  της εφηβείας!!! Έχει δηλαδή όλα τα δικαιώματα του ενήλικος και δια γάμον και δια στράτευση και δια το εκλέγειν και δια τα πάντα! Ουδέν εμπόδιον.

Δεν έμαθε ο απλούς Έλληνας πολίτης ποιον το αντικείμενον αυτού του Νόμου και ποίον δικαίωμα του παιδιού εξυπηρετεί. Διατί εισήλθεν αυτήν την στιγμήν στην  Βουλήν, όταν τα δικαιώματα των πενομένων πολιτών για επιβίωση δεν αντιμετωπίζονται εντόνως και αποτελεσματικώς, όταν το δικαίωμα για εργασίαν παραμένει ανικανοποίητον, όταν οι πενιχρές απολαβές συνεχώς  περικόπτονται.  Δεν είναι δικαίωμα των πολιτών να χρησιμοποιούν ανέτως  τους οικονομικούς πόρους τους, όπως π.χ. οι Συνταξιούχοι;  Γιατί η Κυβέρνηση και οι Βουλευτές δεν ασχολούνται  ενδελεχώς με  αυτά τα δικαιώματα, αλλά έθεσαν σε προτεραιότητα τα «δικαιώματα του παιδιού»;

Το θεωρητικόν του Νομοσχεδίου αυτού είναι σίγουρον. Αλλαγή φύλου δεν επέρχεται εν τοις πράγμασι. Γιατί ανακαινίσθη το θέμα; Γνωρίζουν το βάθος του θέματος οι προτείνοντες και οι ψηφίσαντες Βουλευτές;

Άκουσα συζήτηση  στην διαρκή επιτροπήν όπου έγινε αναφορά  του Νομοσχεδίου αυτού και εισηγήτρια Βουλεύτρια πρότεινε να διορθωθεί ο όρος «ανόρθωση στήθους» σε «ανόρθωση μαστών». Στήθη καλούνται τα δύο εξέχοντα μέρη του γυναικείου σώματος στον θώρακα, οι λεγόμενοι και μαστοί και στήθος κατά συνεκδοχήν  ο θώρακας των ανθρώπων. Γιατί ζήτησε την αλλαγήν η Βουλεύτρια;; Έχουν όλοι μελετήσει κατ’ αυτήν την  έννοια τις διατάξεις  του Νομοσχεδίου που προενέκριναν;;

Μιχαήλ Στρατουδάκης