ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERAMERICAN

Η INTERAMERICANστον δρόμο της Βιώσιμης Ανάπτυξης,

με στρατηγικό «κλειδί» την Υπευθυνότητα

Για την INTERAMERICAN, Η Εταιρική Υπευθυνότητα δεν αποτελεί «όψιμη ανακάλυψη», αφού η εταιρεία εισήγαγε πρακτικές απόδοσης κοινωνικής αξίας με οργανωμένο τρόπο από το 2003, όταν λίγες επιχειρήσεις στην Ελλάδα είχαν αντίληψη της λεγόμενης «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης». Η INTERAMERICAN ξεπέρασε γρήγορα αυτή την αντίληψη με περαιτέρω εμβάθυνση, δημιουργώντας ένα πρότυπο ευρύτερης υπευθυνότητας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

“Η INTERAMERICAN έχει συνδέσει άρρηκτα την Εταιρική Υπευθυνότητα με την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα, ενσωματώνοντας στη στρατηγική της τον όρο «Υπευθυνότητα» και παραμετροποιώντας κάθε πτυχή ευθύνης έναντι των Ενδιαφερομένων Μερών, σε όλο το φάσμα των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. Η εταιρεία σήμερα, στον σχεδιασμό και στην πράξη, αναγνωρίζει και αναλαμβάνει κάθε ευθύνη τόσο στο σκέλος των υποχρεώσεων της έναντι των πελατών, των μετόχων, των εργαζομένων και συνεργατών, των εποπτικών αρχών και της πολιτείας, όσο και στο σκέλος της εθελοντικής συνεισφοράς στην ευρύτερη κοινωνία. Σταθερό ζητούμενο, η δημιουργία Αξίας και στόχος η Βιώσιμη Ανάπτυξη”, υπογραμμίζει ο Γιάννης Ρούντος, Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων και Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου INTERAMERICAN.

Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα και Κοινωνική Υπευθυνότητα

Πρακτικά, η εταιρεία έχει ευθυγραμμίσει την επιχειρηματική λειτουργία και στρατηγική της με τις ανάγκες και επιθυμίες των κοινωνικών εταίρων της. Σήμερα, όλοι οι άνθρωποι της INTERAMERICAN, εργαζόμενοι και συνεργάτες πωλήσεων, έχουν κατανοήσει και ενστερνισθεί το εταιρικό σχέδιο προσέγγισης των επιχειρησιακών στόχων με γνώμονα τα φλέγοντα ζητήματα της εποχής: τις απειλές για την κοινωνική συνοχή, την κλιματική αλλαγή και το μέλλον των επερχομένων γενεών, καθώς και την αναγκαιότητα συμμετοχής της εταιρείας στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας.

Στο πλαίσιο του εν λόγω σχεδίου, η εταιρεία επενδύει αποφασιστικά στον εκσυγχρονισμό της, με μοχλό την τεχνολογία. Η στρατηγική κατεύθυνση για την ολοκληρωμένη ψηφιακή ανάπτυξη των λειτουργιών της, ώστε να καταστεί ο “απόλυτος Ψηφιακός Ασφαλιστής”, σε συνδυασμό με τη συνεχή αναζήτηση της καινοτομίας και την εφαρμογή μεθόδων για τη βέλτιστη απόδοση σε κάθε τομέα, διαμορφώνουν μία υποσχόμενη δυναμική σημαντικών αλλαγών στην επιχειρησιακή οντότητά της. Η INTERAMERICAN σήμερα, προκειμένου να ανταποκριθεί με επιτυχία στις σύγχρονες προκλήσεις, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μεγιστοποίηση της συμβολής της στην εξυπηρέτηση θεμελιωδών ανθρωπίνων αναγκών και στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Το κοινωνικό κεφάλαιο που αποδίδει η εταιρεία προσεγγίζει σε ετήσια βάση τα 150 εκατ. ευρώ, ενώ οι πρωτοβουλίες ΕΚΕ που πρακτικά υλοποιεί, χαρακτηρίζονται από σπονδυλωτή συνέχεια και διάρκεια, ξεπερνώντας τις 100 δράσεις ετησίως. Ενδεικτικά η INTERAMERICAN:

 • Ως ηγέτιδα εταιρεία στην ασφάλιση Υγείας, παράλληλα παράλληλα με τις επιχειρησιακές δραστηριότητες και μέσω των διαρκώς αναβαθμιζομένων υποδομών της, διαχειρίζεται περιστατικά με χορηγική παροχή Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας και πρωτοβάθμιας φροντίδας της υγείας, εντείνοντας την παρουσία της σε αυτό τον ευαίσθητο, ιδιαίτερης κοινωνικής σημασίας τομέα,
 • συμβάλλει στην προστασία των ελληνικών επιχειρήσεων, στην ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας,
 • ελέγχει το περιβαλλοντικό αποτύπωμά της και διαθέτει στην αγορά προϊόντα προς την κατεύθυνση της αειφόρου ασφάλισηςμε αποτροπή περίπου 300 τόνων διοξειδίου του άνθρακος ετησίως, συμβάλλοντας και στην αντιμετώπιση κινδύνων που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές,
 • κινητοποιεί τους εργαζομένους και τους συνεργάτες του εταιρικού Δικτύου Πωλήσεων σε δράσεις κοινωνικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, αναπτύσσοντας εταιρική κουλτούρα εθελοντισμού και αριθμώντας περί τους 400 εθελοντές,
 • συνδράμει χορηγικά, με παροχή ασφάλισης καθώς και με τη δωρεάν διάθεση των ιδιόκτητων υποδομών και των υπηρεσιών της, το έργο οργανισμών και κοινωνικών φορέων που υποστηρίζουν ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (παιδιά, ηλικιωμένους, πρόσφυγες, μετανάστες, άτομα με αναπηρίες, αστέγους, εξαρτημένους από τοξικές ουσίες κ.λπ.),
 • αναλαμβάνει πρωτοβουλίες υποστήριξης της Παιδείας και του Πολιτισμού, που αποτελούν θεμέλια της κοινωνικής συνέχειας και προόδου,
 • εκπαιδεύει-ενημερώνει τους πολίτες για την αντιμετώπιση Κινδύνων (για την οδική ασφάλεια και την προστασία από φυσικά φαινόμενα)
 • υποστηρίζει την ενίσχυση των χρηματοοικονομικών γνώσεων των πολιτών από τις μικρές ηλικίες, καταπολεμώντας τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό,
 • συνεργάζεται με οργανισμούς που έχουν να παρουσιάσουν στην Ελλάδα και διεθνώς αναγνωρισμένο έργο και με άλλες επιχειρήσεις, προκειμένου να διευρύνει τους ορίζοντες της κοινωνικής συνεισφοράς της και ακόμη,
 • η εταιρεία υπηρετεί αρχές υπευθυνότητας και εκπληρώνει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει έναντι του κοινωνικού συνόλου, μέσω των πρωτοβουλιών αειφορίας στις οποίες συμμετέχει (Δίκτυο CSRHellas, UNGlobalCompact, UNEPFI) και των προτύπων που ακολουθεί.

Οι σύγχρονες προκλήσεις, που η INTERAMERICAN αντιλαμβάνεται ως σημαντικές και τις συνδέει με την υπευθυνότητα και βιώσιμη ανάπτυξή της, ταυτίζονται με αυτές της παγκόσμιας πρωτοβουλίας των Αρχών για την Αειφόρο Ασφάλιση (PrinciplesforSustainableInsurance), της οποίας η εταιρεία αποτελεί ιδρυτικό μέλος. Η INTERAMERICAN συντάσσεται στην διαπίστωση της αναγκαιότητας για ενεργό, υπεύθυνη στάση σχετικά με:

 • τις επιπτώσεις των περιβαλλοντικών κινδύνων στην υγεία,
 • τις πράσινες επενδύσεις της ασφαλιστικής βιομηχανίας, που προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη,
 • τη συνεισφορά των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην άμβλυνση των επιπτώσεων από την καταστροφή των οικοσυστημάτων και την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος,
 • την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραμέτρων στη μεθοδολογία ανάληψης κινδύνων στις τεχνικές ασφαλίσεις,
 • τον ρόλο των εποπτικών αρχών και της νομοθεσίας για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της ασφάλισης.

Σήμερα η εταιρεία, ως μέλος της “Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιμη Ελλάδα 2020”, εναρμονίζει τη στρατηγική εταιρικής υπευθυνότητας με τον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας, οργανώνοντας την ανταπόκρισή της στα είκοσι κριτήρια που ο Κώδικας περιλαμβάνει. Παράλληλα, στο πλαίσιο της επιταγής για έξοδο από την κρίση με “όχημα” την ανάπτυξη και την καινοτομία, η INTERAMERICAN υιοθετεί τους δεκαεπτά Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), που κατά τον Σεπτέμβριο του 2015 συμφώνησαν 193 κράτη μέλη του Ο.Η.Ε., μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Αναζητείται, μέσω αυτής της δέσμευσης, ένας αναπροσδιορισμός του τρόπου άσκησης της επιχειρηματικότητας, που βρίσκει την INTERAMERICAN σε φάση αναλόγων, σημαντικών για τη βιωσιμότητά της αλλαγών.

Η κεφαλαιοποίηση της αξίας των ανθρωπίνων πόρων, της γνώσης, της παραγωγικής υποδομής και δύναμης στις ασφαλιστικές δραστηριότητες, της χρηματοοικονομικής ισχύος, της συνεργασίας, των σχέσεων δημιουργικής αλληλεπίδρασης και διαλόγου με όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, αποτελεί το “στοίχημα” της INTERAMERICAN στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της. Είναι η βάση ορισμού της εταιρικής υπευθυνότητας για μία ισχυρή, φερέγγυα «Εταιρεία της Κοινωνίας».

Ο Απολογισμός, καθρέπτης του έργου Υπευθυνότητας

Η εταιρεία με τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας, που εκδίδεται από το 2009 και έφθασε στην έβδομη έκδοσή του, δηλώνει υψηλό κεκτημένο επίπεδο συμπεριφορών και πρακτικών υπευθυνότητας.

Ο τελευταίος Απολογισμός της INTERAMERICAN έχει συνταχθεί με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI-G4), σε επίπεδο «Βασικό» («Core») και του ΑΑ1000 Προτύπου Αρχών Υπευθυνότητας (Accountability Principles Standard 2008). Αναφέρεται, ως προς την εκπλήρωση στόχων, στο πλαίσιο των δέκα Αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου (Global Compact) του ΟΗΕ, των προτεραιοτήτων του Εθνικού Κώδικα Βιωσιμότητας και του ενδιαφέροντος/των προσδοκιών των Ενδιαφερομένων Μερών, όπως προέκυψε  από την προσέγγιση των Ουσιαστικών Θεμάτων (Materiality Analysis).

Η Έκθεση, που έχει πιστοποιηθεί με εξωτερική επαλήθευση και με έλεγχο επιπέδου εφαρμογής κατά GRI-G4, αναπτύσσεται σε οκτώ κεφάλαια. Παρουσιάζονται, ανά κεφάλαιο, ο  Οργανισμός της INTERAMERICAN, η Εταιρική Υπευθυνότητα, η Διακυβέρνηση, οι δραστηριότητες στην Αγορά και η σχέση με τον Πελάτη, η σχέση με τους Εργαζομένους, το σχέδιο και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την Κοινωνία, οι πρακτικές για το Περιβάλλον και καταληκτικά, οι πληροφορίες για τη σύνθεση του Απολογισμού.

Η αξιολόγηση της απολογιστικής Έκθεσης της εταιρείας, την κατατάσσει μεταξύ των κορυφαίων που εκδίδονται στην Ελλάδα. Η πιο πρόσφατη αξιολόγηση από το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, φέρνει τον Απολογισμό της INTERAMERICAN στη 2η θέση πανελλαδικά, μαζί με τους Απολογισμούς της Εθνικής Τράπεζας και των Ελληνικών Πετρελαίων (στη 1η θέση η εταιρεία ΤΙΤΑΝ). Πρόκειται για τη μοναδική επιστημονική μεθοδολογία αξιολόγησης που έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα, η οποία στηρίζεται στις 10 βασικές αρχές που προτείνονται από το Global Reporting Initiative (GRI): τη Συμμετοχικότητα των Ενδιαφερομένων Μερών, το Πλαίσιο Βιωσιμότητας, την Ουσιαστικότητα, την Πληρότητα, την Ισορροπία, τη Συγκρισιμότητα, την Ακρίβεια, την τακτική-έγκαιρη Ενημέρωση, τη Σαφήνεια και την Αξιοπιστία. Η μεθοδολογία ερευνητικά εφαρμόστηκε στο σύνολο των Απολογισμών με έτος αναφοράς το 2015, που εκδόθηκαν ακολουθώντας τις κατευθυντήριες οδηγίες GRI-G4, με τα αποτελέσματα κατάταξης που παρουσιάζονται στον πίνακα.

COVER CSR pinakas